Gebruikersovereenkomst Coachi

Gedeponeerd bij het College bescherming persoonsgegevens en de Kamer van Koophandel voor Den Haag. 

 

Inleiding
Lees de bepalingen in deze gebruikersovereenkomst zorgvuldig door, voordat u zich aanmeldt en van Coachi gebruikmaakt. Door het aanmelden bij Coachi geeft u aan kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met de bepalingen in deze gebruikersovereenkomst en de bepalingen zonder voorbehoud te aanvaarden.

 

Toepasselijkheid

Deze overeenkomst is van toepassing op het gebruik van de door De Zwerm Groep B.V. aangeboden software, genaamd Coachi, alsmede op de middels de software aangeboden informatie en diensten. Bij het gebruik van Coachi dient u als gebruiker in overeenstemming met alle toepasselijke wettelijke bepalingen te handelen, deze overeenkomst na te leven en de eventueel door Coachi te verstrekken instructies na te leven.

 

Verwerking persoonsgegevens
De Zwerm Groep B.V. houdt zich bij de verwerking van uw persoonsgegevens aan de Nederlandse privacyregelgeving, waaronder de Wet bescherming persoonsgegevens. Uw persoonsgegevens worden, in overeenstemming met deze regelgeving, verwerkt op behoorlijke en zorgvuldige wijze en louter ter uitvoering van deze overeenkomst, in het bijzonder voor het bereiken van het door u gewenste ontwikkelpunt en de facturering. De Zwerm Groep B.V. verstrekt uw persoonsgegevens uitsluitend aan derden, indien dit noodzakelijk is ter uitvoering van de overeenkomst.

 

Uw e-mailadres als gebruiker kan door alle overige gebruikers worden bekeken, tenzij u bij aanmelding expliciet opteert voor het tegendeel. Te allen tijde heeft u als gebruiker het recht De Zwerm Groep B.V. te verzoeken uw persoonsgegevens te wijzigen of te verwijderen.


Persoonlijk ontwikkeldoel
Het ontwikkelsysteem Coachi is een online interactief systeem. In het kader van het bereiken van een door u gewenst ontwikkelpunt als einddoel van een ontwikkelproces, worden ontwikkelactiviteiten en ontwikkelresultaten bijgehouden en gedeeld met een selecte groep gebruikers. Deze groep betreft personen die betrokken zijn bij het bereiken van de gewenste ontwikkeling.

 

De Zwerm Groep B.V wijst de gebruiker erop dat de door u verstrekte gegevens in een ontwikkelpunt (behoudens het wachtwoord) te bekijken zijn door de medegebruikers die een rol hebben in het desbetreffende ontwikkelpunt.

 

Technisch doel
Coachi is gebaseerd op een ontwikkelsysteem, dat in technische zin naar behoren dient te functioneren. Voor de procedure van aanmelding en authenticatie door Coachi is uw e-mailadres noodzakelijk. Coachi plaatst cookies op uw computer, die alleen worden gebruikt om Coachi in staat te stellen u te identificeren voor het gebruik van dit systeem. Verder draait Coachi op software onder GPL-licenties. Ook wordt gebruikgemaakt van zogenaamde plugins. Op deze software, die door Coachi gebruikt wordt, zijn voorwaarden en licenties van derden van toepassing die u als gebruiker dient te respecteren.

 

Rechten van het intellectuele eigendom
Alle rechten van het intellectuele eigendom met betrekking tot producten, software en (internet)diensten van Coachi berusten uitsluitend bij De Zwerm Groep B.V.. Onder rechten van het intellectuele eigendom worden onder meer begrepen alle octrooirechten, auteursrechten, merkrechten, handelsnaamrechten, databankrechten, modelrechten, domeinnamen en andere rechten van het intellectuele eigendom in Nederland of elders, die in verband staan met Coachi in het algemeen, waaronder tevens begrepen knowhow en handelsgeheimen.
Ingeval van een inbreuk op de rechten van het intellectuele eigendom behoudt De Zwerm Groep B.V zich ten opzichte van u als gebruiker alle rechten voor, waaronder het recht om een einde te (doen) maken aan de inbreuk(en) en het recht om schade op u te verhalen.

 

Toepasselijkheid en gebruik
U dient zich als gebruiker van Coachi in alle opzichten op te stellen en te gedragen, zoals van een verantwoordelijk en zorgvuldig internetgebruiker mag worden verwacht. De Zwerm Groep B.V behoudt zich het recht voor om teksten, berichten, forumbijdragen e.d. op Coachi aan te passen of te verwijderen.


Als gebruiker mag u de website en de daarop vermelde informatie raadplegen en kopiëren voor eigen gebruik. Daarnaast is het u als gebruiker toegestaan om de website en de daarop vermelde informatie, op een voor De Zwerm Groep aanvaardbare wijze, te benutten om een persoonlijk ontwikkeldoel te bereiken. De Zwerm Groep B.V beoordeelt, na constatering, de aanvaardbaarheid van het gebruik dat u van de website en de daarop vermelde informatie maakt. Op eerste verzoek van De Zwerm Groep B.V dient u elk ongewenst gebruik van de website en de daarop vermelde informatie te staken. Het niet voldoen aan een dergelijk verzoek betekent een inbreuk op de (intellectuele eigendoms)rechten van De Zwerm Groep B.V.

 

Het is u als gebruiker niet toegestaan zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van De Zwerm Groep B.V of van haar gebruikers/klanten, het beschikbaar gestelde materiaal anderszins te kopiëren, te wijzigen, te distribueren, te verspreiden, te reverse engineeren, te decompileren of op andere wijze te gebruiken en/of te exploiteren.

 

Het is niet toegestaan om Coachi, dan wel de inhoud ervan, te gebruiken voor handelingen en/of gedragingen die in strijd zijn met de wet, de openbare orde of de goede zeden. Meer in het bijzonder, maar niet uitsluitend, zijn de volgende handelingen en/of gedragingen niet toegestaan:

- inbreuk plegen op of het anderszins handelen in strijd met intellectuele eigendomsrechten van Coachi, haar klanten en/of derden;

- het doen van afbreukmakende, onrechtmatige of misleidende mededelingen;

- het verspreiden van wettelijk verboden materiaal;

- het ontwijken of verwijderen van de beveiliging van (delen van) de website;

- het sturen van ongewenste berichten van commerciële aard (spam) aan personen van wie u het e-mailadres via de website(s) van Coachi heeft verkregen;

- het wijzigen, beschadigen, uitschakelen, overbelasten, hinderen of belemmeren van het gebruik van de website;

- het bedreigen, beledigen, discrimineren of hinderen van anderen;

- het aanleveren van materiaal of berichten die opzettelijk onjuist, bedreigend, beledigend, discriminerend, intimiderend, onrechtmatig, lasterlijk, vulgair, obsceen, smadelijk, misleidend of frauduleus zijn of zo kunnen worden opgevat, of die expliciete of grafische beschrijvingen bevatten van seksuele handelingen, of die inbreuk maken op de privacy van anderen;

- het verspreiden van virussen of documenten die andere schadelijke componenten bevatten.

 

Gevolgen van ongewenst of ongeoorloofd gebruik

Bij geconstateerd ongewenst of ongeoorloofd gebruik door u als gebruiker behoudt De Zwerm Groep B.V zich het recht voor om foto’s, berichten of informatie in welke vorm dan ook te verwijderen. Ook behoudt De Zwerm Groep B.V zich in dat geval het recht voor om, naar keuze, de overeenkomst met u als gebruiker onmiddellijk te beëindigen, dan wel uw gebruikersaccount tijdelijk te blokkeren of te verwijderen.

 

Aansprakelijkheid
De inhoud van de ontwikkelpunten wordt geheel verzorgd door de gebruikers. De Zwerm Groep B.V aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud van de ontwikkelpunten en bijbehorende content. De Zwerm Groep B.V is voorts niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het gebruik (of de onmogelijkheid te gebruiken) van de producten, software of (internet)diensten, waaronder de website, daaronder begrepen schade ten gevolge van virussen of de onjuistheid of onvolledigheid van informatie, tenzij de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van De Zwerm Groep B.V. De Zwerm Groep B.V is verder niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van het gebruik van elektronische middelen voor communicatie met de website, waaronder begrepen - maar niet beperkt tot - schade ten gevolge van niet aflevering of vertraging bij de aflevering van elektronische berichten en betalingen, onderschepping of manipulatie van elektronische berichten en betalingen door derden of door programmatuur/apparatuur gebruikt voor elektronische communicatie en betalingen en overbrenging van virussen. De Zwerm Groep B.V is voorts niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van problemen met hosting, niet naar behoren functionerende functionaliteiten en tekstuele en visuele fouten in producten, software en/of (internet)diensten van De Zwerm Groep B.V. Steeds geldt dat elke eventuele aansprakelijkheid van De Zwerm Groep B.V is beperkt tot de uitkering die zij van haar schadeverzekeraar ontvangt, en voor zover door laatstgenoemde geen uitkering zou plaatsvinden, voor het bedrag dat De Zwerm Groep B.V ontvangt van degene die haar vrijwaart, althans gehouden is haar te vrijwaren.


De Zwerm Groep B.V staat er niet voor in dat de aangeboden informatie op haar website actueel, compleet en/of accuraat is. Evenmin staat De Zwerm Groep B.V ervoor in dat de aangeboden informatie op haar website vrij is van fouten en/of gebreken en dat dergelijke fouten en/of gebreken worden hersteld.

 

Indien u als gebruiker materialen of bijdragen naar de website zendt/uploadt, wordt dat geacht te vallen onder de verantwoordelijkheid van u als zender zelf.

 

Als gebruiker vrijwaart u De Zwerm Groep B.V van alle vorderingen van derden in dit verband. 

 

Beveiliging
U zal uw accountinformatie (gebruikersnaam en wachtwoord) te allen tijde zorgvuldig behandelen en volstrekt geheimhouden. Als gebruiker staat u er jegens De Zwerm Groep B.V voor in dat de accountinformatie slechts persoonlijk wordt gebruikt. Voor eventueel gebruik door (een) onbevoegd(en) en de daaruit voortvloeiende schade bent u als gebruiker verantwoordelijk en aansprakelijk.

 

Het is de exclusieve verantwoordelijkheid van u als gebruiker om een geschikt en up-to-date anticomputervirusprogramma te gebruiken, dat regelmatig controleert op eventuele computervirussen.

 

Nietigheid

Indien deze gebruikersovereenkomst gedeeltelijk ongeldig is of wordt, dan blijven partijen gebonden aan het resterende deel. Partijen zijn gehouden het ongeldige gedeelte te vervangen door bepalingen die wel geldig zijn en waarvan de rechtsgevolgen, gelet op de inhoud en de strekking van deze gebruikersovereenkomst, zoveel mogelijk overeenstemmen met het ongeldige deel.

 

Wijziging van de overeenkomst

Deze overeenkomst kan door De Zwerm Groep B.V te allen tijde worden gewijzigd. De gewijzigde overeenkomst is van kracht vanaf het moment dat deze via de door De Zwerm Groep B.V ter beschikking gestelde software toegankelijk is. Om die reden dient u regelmatig opnieuw de overeenkomst in te zien.

 

Toepasselijk recht en bevoegde rechter
Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. De bevoegde Nederlandse rechter is exclusief bevoegd kennis te nemen terzake enig geschil voortvloeiende uit of verbandhoudende met deze overeenkomst.

 

Overige
Coachi is een gedeponeerd merk en een onderdeel van De Zwerm Groep B.V., gevestigd te Den Haag en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel voor Den Haag onder KvK-nummer 27308062. Zie http://www.dezwermgroep.nl/coachi voor meer informatie.

Laatst gewijzigd op 21 februari 2016.

 

Den Haag, Nederland